ข่าวประชาสัมพันธ์   ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา  พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมรับการติดตามนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ซึ่งนำทีมโดย
นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะ จากสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคัาเกษต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดในพิธี และมี
นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรรายงาน

อ่านต่อ  

วันที่ 28 มกราคม 2563
นายประคอง  อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา
การขอใช้ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทุเรียนสาริกาพังงา
ณ ห้องประชุุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดย นายบุญฤทธิ์ คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมี นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา
และนายวินัย อินทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพบปะและให้แนวคิด
ในการดำเนินงาน

อ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดย นายบุญฤทธิ์ คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมี นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา
และนายวินัย อินทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพบปะและให้แนวคิด
ในการดำเนินงาน

อ่านต่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคัาเกษต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดในพิธี และมี
นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน

อ่านต่อ
วันที่ 28 มกราคม 2563
นายประคอง  อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา
การขอใช้ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทุเรียนสาริกาพังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา


อ่านต่อ
วันที่ 27 มกราคม 2563
นายประคอง
อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Farmet เวที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัญจรศึกษาดูงาน ซึ่งจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563

อ่านต่อ

วันที่ 21 มกราคม 2563
นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายแปลงใหญ่ และ
Young Smart Farmer (YSE) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


อ่านต่อ

วันที่ 15 มกราคม 2563
นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทีมอำเภอทับปุด ร่วมกิจกรรม
ในร้านมัจฉากาชาด ในงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2563 ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลัง


อ่านต่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษารักษาแทน
เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2563  ณ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

อ่านต่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายกน 2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดย นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดพังงา จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมมอบนโยบาย
การพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมพิงกันโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดพังงา
จำนวน 70 คน


อ่านต่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จาก จ.พังงา จ.ระนอง
และ จ.ภูเก็ต เข้ารับการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผอ.สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตามนิเทศงาน


อ่านต่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ
และมอบของที่ระลึกให้แก่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

                
                                                                                                           
 

                       1, 2,3 ,4,5,6,7,8,9,10,11