พังงา บริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน 05 มิ.ย 57  
เกษตรพังงา แนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง   10 ก.พ 57  
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 ก.พ 57
พังงา ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการยางพาราทั้งระบบปี 2557    18 ม.ค 57
เกษตรกรชาวสวนยางพังงา รับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 57 แล้ว สามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้าน    23 ม.ค 57
เกษตรพังงา เตือนชาวสวนมังคุดระวังเพลี้ยไฟ     15 ธ.ค 54 
พังงาจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์ เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ    12  ธ.ค 54  
ขมิ้นถ้ำทองหลาง พังงา ขมิ้นดีที่สุดในประเทศไทย  10  ต.ค 54  
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เนื่องในวันคล้านวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ    23 พ.ค 54  
เกษตรพังงา จับมือ อบจ.พังงา ประกวดศูนย์บริการฯ  12 พ.ค 54
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับภาคใต้     26 เม.ย 54
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามควาเหมาะสม ของจังหวัด ครั้งที่ ๒  24 เม.ย 54    
ความเสียหายด้านการเกษตรอันเกิดจากอุทกภัยจังหวัดพังงา   1 เม.ย 54  
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล จังหวัดพังงา   28 มี.ค 54  
จากใบไม้ที่ไร้ค่า มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ สานฝันคนกะไหล   21 มี.ค 54  
อบจ.พังงา จับมือเกษตรพังงา ร่วมส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง   25 ก.พ 54  
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสามช่อง อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดแวะไปเที่ยวชม   20 ก.พ 54  
พังงา แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน     14 ก.พ 54  
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน     9 ก.พ 54  
รองผู้ว่าพังงาฯ ให้แนวคิดเตือนสตินักส่งเสริมการเกษตร     7 ก.พ 54
แตงโมนางย่อน แตงโมดีที่พังงา     13 ม.ค 54
ใช้น้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพารา    17 พ.ย 53
ใช้น้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ภูมิปัญญา ลุงสุริยา  เพชรเกษม    17 พ.ย 53  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรพังงา โปรโมทผลงานหวังดึงนักท่องเที่ยวสู่วิถึชีวิตธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  11 พ.ย  53 
พังงาติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพของชาวสวนปาล์มรองรับการเปิดการค้าเสรี   11 พ.ย 53 
ดอกข่า ข้าวไร่พันธุ์ดีของจังหวัดพังงา ควรค่าแก่การอนุรักษ์   10 ต.ค 53
พังงา เตรียมแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  16 ก.ย 53 
พังงา เตรียมแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  16 ก.ย 53 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  30 ก.ค 53 
พังงา !  เตือนชาวสวนผลไม้ระวังภัยร้ายจากผีเสื้อมวนหลาน 20 ก.ค 53 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ 20 พ.ค 53 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พังงา แนะพี่น้องเกษตรกรดูแลพี่น้องเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง  10 มี.ค 53 
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 มี..ค 53 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตาม   
การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดพังงา    25 ม.ค 53 
เกษตรเมืองพังงาลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ คืนพันธุ์ข้าวไร่สู่ชุมชน   25 ธ.ค 52 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวัน   24 ธ.ค 52  
ประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
จังหวัดพังงาร่วมกับ FAO ปลูกผักไร้ดินเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่เคย    18 ธ.ค 52  
ประสบภัยสึนามิ
หนอนทรายระบาดศัตรูร้ายทำลายปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา   12 ธ.ค 52  
หนอนทรายระบาดปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา  12 ธ.ค 52  
การรีดยางรอยกรีดสั้น เทคนิคการยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตยางพาราของนายกน้อย  11 พ.ย 52  
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  24 ธ.ค 52 
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สอบทานข้อมูล  17 ธ.ค 52  
รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552  17 พ.ย 52  
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
   สยามมกุฎราชกุมาร 18 ส.ค 52 
การมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราฎร์ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 17 ก.ค 52
รายงานการประชุมเกษตรอเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2552 24 มิ.ย 52
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
   สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  15 มิ.ย 52
การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำของจังหวัดพังงา  6 มิ.ย 52
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  5 มิ.ย 52
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก  5 มิ.ย 52
เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เรื่องเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ
และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2552  25 พ.ค 52
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวัน 20 พ.ค 52
คล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2552  20 พ.ค 52
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2552 27 เม.ย 52
เกษตรพังงา รับเกษตรกร แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพื่อเข้าอบรมการดำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  26 มี.ค 52
ขยายเวลา รับซื้อผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิน ตามโครงการแทรกแซงตลาด
น้ำมันปาล์มดิบ ปี 51/52 ถึง พฤษภาคม ศกนี้  26 มี.ค 52
พังงา เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร 26 มี.ค 52
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
พังงา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร
พังงาเปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดพังงาจัดแถลงข่าว เปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรพังงา แจงสถานการณ์ยางพารา และแนวทางการแก้ไข
พังงา แจ้งความคืบหน้าโครงการแทรงแซงตลาดน้ำมันปาล์มดิบ ปี 51/52
เกษตรพังงา ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มเพื่อช่วยเหลือตามโครงการแทรกแซง
ตลาดน้ำมันปาล์มดิบ