+ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
   
   

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อรถดูดมูลสุกร โีครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่ม

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 8 ก.พ.. 59
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมังคุด โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่ม
  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 21 ม.ค. 59
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกผักเหมียงร่วมยาง ตามมาตรการสำคัญ
เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   13 พ.ย. 58
จังหวัดพังงา ได้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการส่งเสริมการเกษตรสร้างรายได้
  ให้เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น สามารถแสดงความเห็น
  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มกราคม 2557 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้      9 ม.ค. 58
               1. ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการส่งเสริมการเกษตรสร้างรายได้
  ให้เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
            2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์
            3. แบบเอกสารแนบท้ายราคาซื้อ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาทจังหวัดพังงา
  ประจำปีงบประมาณ 2557   21 ก.ค. 57
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเ่หมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  08 ก.ค. 57
                                ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาท จังหวัดพังงา
  ปีงบประมาณ 2557  20 มิ.ย 57
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2557    09 เม.ย 57
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
โทร./โทรสาร 0 76481 467                              1,2