บุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นายประคอง  อุสาห์มัน
เกษตรจังหวัดพังงา
Tel.  08 6280 9705 
        06 3082 9522

 
นางเลขา  กำลังกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Tel.  08 8765 0092
 
นางอุบลศรี  คงเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.  08 1085 5594
นางจตุพร ไกรเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.  09 1526 8758
นางสาวสุภาพร หาญสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Tel. 08 2420 8024
นางสาวสุกัญญา เหมมินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
Tel.  08 9729 7084
นางชุลีพร อาจวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
Tel.  08 3182 3528
นายพลภิชัย รักษามั่น
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 08 0605  139
1
นายคุณากร  แก้วหวังกูล
พนักงานขับรถยนต์
Tel. นายบุญฤทธิ์  คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
Tel. 08 1894 9609

นางสาวอรสา ช่วยบำรุง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
Tel . 08 4399 9557


นางสาวรุ่งทิวา  รักษาแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
Tel.   08 6284 3516
นางสาวเสาวลักษณ์  จริยหัตถะกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel.   09 0972 8410
 นางสาวอรวรรณ พานิกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel.  08 6838 5384

 
-ว่าง-หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
Tel.
 
 
 


นางสาวเพชรดา เพ็งตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
Tel.  08 0216 4756
นางพิไลลักษณ์ พูนเพียรจัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา
Tel. 08 7385 6879
นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel.
08 5373 4888
นางสาวปวริศา รุ่งขาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel.
06 4075 1313
 

 


นายวินัย  อินทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Tel. 08 1968 0396 


นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel. 096 495 2873


นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel. 09 3495 9392
นางสาวอรอุมา ชูชีพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Tel.  08 3690 5268
นางสาวชลลดา หอมรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Tel.  09 1007 4626

 
นายกวีพจน์ มัชฉากิจ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
Tel. 08 1081 9759นางสาวอนุสรา จำปาดวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Tel. 
08 9484 2953

นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Tel. 
08 8750 7258

นางสาวสุพรรณีย์ เบี้ยแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Tel.  08 1077 8129


 


-ว่าง--ว่าง-

นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์
เกษตรอำเภอเมืองพังงา
Tel. 
09 8014 8749


นายวีระ สังข์ทอง
เกษตรอำเภอกะปง
Tel. 08 9873 0018
นายวีระพล ภัทรธาดา
เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง
Tel. 08 4305 4564
-ว่าง-
เกษตรอำเภอท้ายเหมือง
Tel.
นายไพบูลย์  ทองสุข
เกษตรอำเภอทับปุด
Tel. 08 5069 3800
นายสุธี ชิวหากาญจน์
เกษตรอำเภอตะกั่วป่า
Tel..09 3580 1156

เกษตรอำเภอคุระบุรี
Tel.
นางอุษณี  เจียมรา
เกษตรอำเภอเกาะยาว  
Tel.  08 1326 1729