รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดพังงา


ที่

 


รายนาม

 


ตั้งแต่

 

ถึง


1
นายชุบ  ร่วมวงศ์ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2515
2
นายชิ้น  หอมจันทร์ พ.ศ. 2516 30 ก.ย.28
3
นายสุพจน์  ศรีใหม่ 9 ธ.ค.28 29 ต.ค.32
4
นายประสิทธิ์  สุทธินุ่น 27 ต.ค.32 30 ก.ย.34
5
นายสุทิน  ศรีเผด็จ 21 ต.ค.34 26 ต.ค.35
6
นายชำเลือง  กลางณรงค์ 5 พ.ย.35 8 ธ.ค.36
7
นายเฉลิมศักดิ์  ลิ้มวัฒนา 13 ธ.ค.36 21 ต.ค.42
8
นายสุเทพ  รัตนพันธ์ 22 ต.ค.42 19 ม.ค.47
9
นายอภิชาต  กาญจนโอภาส 23 ม.ค.47 4 เม.ย.49
10
นายสมศักดิ์  ประทีปโชติพร 26 พ.ค.49 9 ต.ค.51
11
นายธนัญ  โกศัลวัฒน์ 10 ต.ค.51 13 พ.ย.51
12
นายชิงชัย  เพชรพิรุณ 14 พ.ย.51 30 ก.ย. 53
13
นายพัลลภ เงินทอง 24 ธ.ค.53 8 ก.พ. 56
14
นายพีระพันธ์  แสงใส 13 ก.พ. 56 15 ธ.ค. 56
15
นายยรรยง วัฒนศรี 16 ธ.ค. 56 15 ก.ย. 57
15
นายสมมารถ  สยมภาค 8 ม.ค. 58 18 มี.ค. 59
16
นายสมชาย  บริพันธุ์ 18 มี.ค. 59 18 ต.ค. 60
17
นายนิพนธ์ สุขสะอาด 12 ธ.ค. 60 24 ก.ค. 62
17
นายประคอง อุสาห์มัน 3 ม.ค. 63  
       

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
โทร./โทรสาร 0 7648 1467