การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563   


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน                                                  
         - โครงสร้าง
         - ข้อมูลผู้บริหาร
         - อำนาจหน้าที
         - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         - ข้อมูลการติดต่อ
         - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                                                                                                    
ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                 
         - ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        - Q&A  
        - Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
        - แผนดำเนินงานประจำปี
        - รายงานการกำกับติดามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   

การปฏิบัติงาน
        - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ
         - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                          

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือ
        - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ                       
       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        
       - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       - การเปิดโอากาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    

 

            ข้อมูลย้อนหลัง   ITA 2562