การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
         - โครงสร้าง
         - ข้อมูลผู้บริหาร
         - อำนาจหน้าที
         - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         - ข้อมูลการติดต่อ
         - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏฺิสัมพันธ์ข้อมูล
         - Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
        - แผนดำเนินงานประจำปี
        - รายงานการกำกับติดามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
        - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
         - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       - แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
       - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
       - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
        - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม