หนังสือเวียน

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1507 ลงวันที่ 3 พ.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (04/11/63) อ่านรายละเอียด