เกษตรพังงาร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ศุภศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิไลลักษณ์ นนทวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ กรณีขอถอนตัว ยกเลิก และขอสละสิทธิ์ หลังจากทางคณะกรรมการแต่ละหน่วยงานได้ลงพื้นที่บูรณาการร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการฯ ในแต่ละอำเภอเมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 49 ราย ใน 7 อำเภอ โดยมีเหตุผลการขอยกเลิกหลัก คือ พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเว้นระยะขอบเขตจากเขตแดน เท่ากับ 2 เท่าของความลึก และเกษตรกรไม่ต้องการโค่นล้มต้นยางพารา และปาล์มน้ำมัน จึงทำให้จังหวัดพังงามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 84 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*