เกษตรพังงา ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 อ.เมืองพังงา & อ.ตะกั่วป่า

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา นำทีมคณะติดตามนิเทศงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า โดยมีประเด็นนิเทศ 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “แปลงใหญ่ผัก” 2. งานตามยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ โครงการผักชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา 3. งานบริหาร เรื่อง การรับโอนครุภัณฑ์งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562 และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผักแปลงใหญ่ เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินงาน ณ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมการดำเนินงานแปลงใหญ่ผัก ของประธานแปลงใหญ่ผักอำเภอตะกั่วป่า (คุณมณีรัตน์ กรูเนเบอร์เกอร์) ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า