เกษตรพังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานด้านการเกษตร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะติดตาม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานทางด้านการเกษตรของตำบลมะรุ่ย ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลมะรุ่ย กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลมะรุ่ย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง, นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตำบลมะรุ่ย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรตำบลมะรุ่ย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลมะรุ่ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลมะรุ่ย ม.7 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา