เกษตรพังงา ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก.เครือข่ายแปลงใหญ่ และ YSF ระดับจังหวัดครั้งที่ 4/65

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก.เครือข่ายแปลงใหญ่ และ YSF ระดับจังหวัดครั้งที่ 4/2565 ณ ศพก.เครือข่าย อ.ท้ายเหมือง โดยมีประธานและคณะกรรมการ แปลงใหญ่ ศพก. YSF เข้าร่วมประชุม 40 คน