จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ อ.กะปง ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการมังคุด และติดตามสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการมังคุด จังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร โดยมีนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอกะปงให้การต้อนรับและประสานงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนทุเรียน ของนายฐิติกร เอี๋ยวสกุล และสวนมังคุด ของนายบุญรัตน์ ศรีนวลทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการมังคุดของอำเภอกะปง พบว่า เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้1. กำหนดจุดรวบรวมกลางของอำเภอ คือ สหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา2. กำหนดเกรดเพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ได้มังคุดที่มีคุณภาพ3. หาช่องทางการกระจายผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้ราคาจำหน่ายที่ยุติธรรมและเหมาะสม โดยหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ4. การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (QR code) เพื่อให้รู้แหล่งที่มาของผลผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค+17237จำนวนคนที่เข้าถึง36จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.