เกษตรพังงา เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำโดยนางสาววิไลวรรณ สีนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อวางแผนการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่อำเภอกะปง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.