เกษตรพังงา จัดกิจกรรมบริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดกิจกรรมบริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ในการบริหารจัดการผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการศึกษาดูงานด้าน “การจัดการสวนทุเรียนด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีนายฐิติกร เอี๋ยวสกุล เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (ทุเรียนสาลิกา) ประจำปี 2565 เป็นผู้บรรยาย ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.