เกษตรพังงา จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริการจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการสวนมังคุด” ในกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริการจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกมังคุดตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 10 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การอบรมในครั้งนี้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่ม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร และด้านสาธารณะประโยชน์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.