เกษตรพังงา ติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผลอำเภอกะปง

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง ติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผลอำเภอกะปง ซึ่งพบว่า ทุเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระยะผลอ่อน มังคุด ส่วนใหญ่อยู่ในระยะผลเล็ก กับติดผลอ่อน เงาะ ส่วนใหญ่อยู่ในระยะผลเล็ก ลองกองส่วนใหญ่อยู่ในระยะดอกบาน คาดว่าผลผลิตทุเรียนเก็บเกี่ยวมากที่สุดเดือน มิถุนายน ผลผลิตมังคุดเก็บเกี่ยวมากที่สุดเดือนกรกฎาคม ผลผลิตเงาะ เก็บเกี่ยวมากที่สุดเดือนกรกฎาคม ,ผลิตลองกองเก็บเกี่ยวมากที่สุดเดือนสิงหาคม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.