โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดย นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช และผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงาลงพื้นที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop Service) ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.