เกษตรพังงาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*