เกษตรพังงาจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อให้สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับอำเภอและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับอำเภอในแต่ละอำเภอได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. รวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่แปลงใหญ่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายมานพ เป็งปัญญา รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม และนายณัฐกิตติ์ ทัดภู่ รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นวิทยากร ในประชุมในครั้งนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และ แนวทางการขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่แปลงใหญ่ในแต่ละอำเภอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.