เกษตรพังงาจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชขุมชนระดับจังหวัด

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอได้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการอารักขาพืช การเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืช เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชระดับจังหวัด จากการประชุมในครั้งนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชขุมชน แนวทางการดำเนินการศูนย์จัดการศัตรูพืชของจังหวัดพังงา ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ศัตรูพืชที่สำคัญในจังหวัดพังงา และสถานการณ์โรคใบร่วงของยางพารา เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*