เกษตรพังงาร่วมกับเกษตรกระบี่ จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 1

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 1 ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา และนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกล่าวพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ เป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.พังงาและ จ.กระบี่ รวม 80 คน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง การปรับแนวคิด การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำแผนที่กิจกรรม การจัดทำแผนการตลาด การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*