เกษตรพังงา จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สอดรับ New Normol

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 18 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดยนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดให้มีการสัมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตร พร้อมกับพบปะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม,ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงา รวม 72 คน สำหรับการจัดการสัมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายที่สำคัญๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร Online และ Offline การมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง การสร้างทายาทเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนและความยังยืนของภาคเกษตร และงานในบริบทเชิงพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและปรับวิธีการทำงานสู่ New Normal ประกอบกับปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ประชาชนมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการก้าวย่างเข้าสู่สังคมดิจิทัล อีกทั้งปัจจัยส่วนหนึ่งเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าท้ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงงาในการปรับวิธีการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*