วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
นโยบาย รมต. กระทรวงเกษตรฯ
นโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
   เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
    (Zoning) จังหวัดพังงา  
     พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
     ชุดดินจังหวัดพังงา
สถานการณ์การเกษตร
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(DW)
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
 
 

  นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจัดทำแผนที่
การจัดการพื้นที่ Zoning แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอ จำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมี นายวรท คงชูชัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

                                                                                              


 
 
 
  นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ป็นประธานในการประชุมชี้แจง
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรแก่เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา


                                                                                               

 
 
 

  นายสมมารถ สยมภาค  เกษตรจังหวัดพังงา  มอบหมายให้ นายเชาวรัตน์ ทองญวน 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายบุญฤทธิ์ คงเรือง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร นายกวีพจน์ มัชฉากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี  เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2559  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  

                                                                                                      


 
 


นายสมมารถ  สยมภาค  เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเชาวรัตน์ ทองญวน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการติดตามนิเทศงานโครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ที่ 8
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้เกษตร ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
                                                                                                       


 
 

   วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายสมมารถ  สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา
เป็นประธานในการอบรมเกษตรกรผู้ค้าตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการชี้แจง
วัตถุประสงค์ ของโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การผลิตพืชปลอดภัยตามหลักเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน
                                                                                                          
 
 
 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายสมมารถ  สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา
มอบหมายให้นายชลิต  สิงสันจิตร เกษตรอำเภอเมืองพังงา
นางอุษณี  เจียมรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
นายอารมณ์  อินฉ้วน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำสื่อมวลชนทุกแขนงดูงาน
และทำข่าว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งคาโงก ของนายสุทัศน์  กาละสังข์ หมู่ที่ 1
ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ซึ่งมีกิจกรรมเด่นคือ การสร้างรายได้เสริมในสวนปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การปลูกกล้วยหอมทอง
แซม ในสวนปาล์ม การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ

                                                                            


 
 
 

นายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธค.58 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
เพื่อพิจารณารับรองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์
ประเภท ภบท.5,6 และ 11 จำนวน 371 ราย
โดยมี นายสมมารถ  สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

                                                                                                

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
                                                                                                             

                                                                                                              
 


 
                                                                                                
 
นำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพังงา ปี 2558  18  พ.ค. 58   
พังงา เฟ้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 58  3 เม.ย 58   
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ร่วมกับโครงการส่งเสริมกระบวนการ
   มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด   26 มี.ค 58   
เริ่มแล้ว ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา 3 มี.ค 58   
พังงา บูรณาการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร
พังงา จับมือศูนย์ฯ ผึ้งชุมพร เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
พังงา เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
พังงา ระดมสมองพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่ Smart Product  
พังงา สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
อภิชัย ช่วยสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม 
  
                                                                                                                               

             
 
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<อัพเดทล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2559 >>