วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++

ประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 4 เมษายน 2557
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพังงา

 
  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
      
 
 
                  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมนิทรรศการ
   ผลการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
   (MRCF) จังหวัดพังงา โดยมี นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา นำชมและสรุป
   ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                                                                                               
 
 
              นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิก
   เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนปกติของจังหวัด เมื่อวันที่ 21 มี.ค 2557
   ณ โรงเรียนบ้านคลองบอน ตำบบเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี
   นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมคลินิกต่างๆ
                                                                                                          
 
 
           นายไชยวัฒน์ เทพี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมกรรมการ
   และคณะทำงาน โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
   ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนายยรรยง  วัฒนศรี
   เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค
                                                                                                      
 
 
           นายไชยวัฒน์  เทพี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการสัมมนา
    เชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557  ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
    ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายยรรยง  วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา
    กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมสัมมนา
    จำนวน 71 ราย  
                                                                                                           
 
 
            นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ติดตามและเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งโพรง
     ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง  โดยมีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอเมืองพังงา และ
     นายไกรโรจน์ รักตน ประธานกลุ่มฯ นำเยี่ยงชมวิธีการจับผึ้ง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557
      ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
                                                                                                            
 


 
                                                                                                
 
เกษตรพังงา แนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง   10 ก.พ 57  
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 ก.พ 57
พังงา ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการยางพาราทั้งระบบ
   ปี 2557    18 ม.ค 57
เกษตรกรชาวสวนยางพังงา รับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ตามโครงการแก้ไขปัญหา 
   ยางพาราทั้งระบบ ปี 57 แล้ว สามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้าน    23 ม.ค 57
 
 
                                                                            
 
ประจำเดือนมีนาคม 2557  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   
ประจำเดือนมกราคม 2557   
ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2556
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด 1 เมษายน 2557 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 76413 561     โทรสาร 0 7641 2019      E-mail : phangnga@doae.go.th