วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
                      ตลาดเกษตรกร
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
 
 


นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เกษตรกร จำนวน 22 ราย และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ม.2 บ้านฝ่ายท่า ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา เกษตรกร จำนวน 15 ราย

                                                                                                              


 


นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกหน่วยให้
บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดพังงา ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัด โดยการจัดนิทรรศการเสริมรายได้ ได้แก่ สับปะรดภูงา มะพร้าวอ่อน
การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงผึ้งโพรง และการใช้เชื้อราไตรโคเตอร์ม่า ป้องกันกำจัดโรคพืช
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 

                                                                                                


 

นางสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการ
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (field day) และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงานการจัดงาน

                                                                          


 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธาน
ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวดพังงา
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2559 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
และวางแผนการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2559

                                                                                               

 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา และนายชาติ คงรื่น
เกษตรอำเภอท้ายเหมือง ให้การต้อนรับ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในการสัมมนาวิชาการ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                                                            


 

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม
ข้อราชการและให้การต้อนรับ พลเรือเอกรณงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา

                                                                                   


 

นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
ณ เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนายสมชาย บริพันธุ์
เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน ร่วมให้บริการเกษตรกร
อย่างพร้อมเพรียง มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริการ จำนวน 415 ราย

                                                                                                          
 
 
 
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
    ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลัง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4
ส่งให้จังหวัดทุกวัน
    พฤหัสบดี ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e-mail เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมต่อไป       
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
           พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                                
 
พังงา  ติวเข้มเกษตรกรยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมันรองรับการเปิดตลาดการค้า
    รูปแบบแปลงใหญ   
11 พ.ค. 59
พังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้
    เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
   11 พ.ค. 59 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
    พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  26 เม.ย. 59 
เกษตรพังงา เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group  22 เม.ย. 59   
 
 
  
                                                                                                                               

             
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
 
<<อัพเดทล่าสุด 17 มิถุนายน2559 >>