วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++

ประชุมเกษตรอำเภอ
วันที่  30 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสนง.
เกษตรจ.พังงา

 
  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
                 นายยรรยง วัฒนศรี เกษตจังหวัดพังงา "เร่งสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีขย์จากทะลาย  
    ปาล์ม" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตามนโยบายคณะรักษา
     ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จัดอบรมถ่ายทอด
     เทคโนโลยีสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม จำนวน 10 ตัน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 57
     ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
                                                                                                    
 
 
             นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา  "เร่งคืนความสุขให้ชาวนา"  ตามนโยบาย
      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
      และสหกรณ์ จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่อาสาสมัคร
      เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 34 ราย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
      เกษตรจังหวัดพังงา  
                                                                                                             
 
 
               นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
         งานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ โดยมี นายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร ผอ.สวท.พังงา
         เป็นวิทยากรในการอบรม  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
         เกษตรจังหวัดพังงา  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าอบรมทั้งสิ้น 20 ราย
                                                                                                               
 
 
                 นายเชาวรัตน์ ทองญวน ขับเคลื่อนนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
    คืนความสุขให้ประชาชน โดยตั้งโต๊ะรับเรือ่งร้องเรียน ปัญหาความต้องกานของเกษตรกร
    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  สำนักงานเกษตร
    จังหวัดพังงา                                                                 
 
 
               นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนรักษาความสงบแห่งชาติ
    (คสช.) คืนความสุขให้ประชาชน เร่งประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและ
    เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรในทุกอำเภอ
    ของจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
                                                                                                             
 
 
                นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายสมปอง อินทร์ทอง
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขต 8) เดินทางมาตรวจราชการ 
   Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บ้าน Smart Farmer
    ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นายสมพงษ์ พรผล เลขที่ 55/1 หมู่ 2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง
    จ.พังงา และบ้าน Smart Farmer ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา นางดวงกมล
    จำรูญศิลป์ เลขที่ 11/5 หมู่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
                                                                                                       
 


 
                                                                                                
 
พังงา บริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน 05 มิ.ย 57  
เกษตรพังงา แนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง   10 ก.พ 57  
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 ก.พ 57
พังงา ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการยางพาราทั้งระบบ
   ปี 2557    18 ม.ค 57
เกษตรกรชาวสวนยางพังงา รับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ตามโครงการแก้ไขปัญหา 
   ยางพาราทั้งระบบ ปี 57 แล้ว สามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้าน    23 ม.ค 57
 
 
                                                                            
 
 
ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
ประจำเดือนเมษายน 2557 
ประจำเดือนมีนาคม 2557  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   
ประจำเดือนมกราคม 2557   
ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2556
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2557 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 7648 1466, 0 7648 1467   โทรสาร 0 7648 1466    E-mail : phangnga@doae.go.th