วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
 
ิ              นายบุญฤทธิ์  คงเรือง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
      เกษตรจังหวัดพังงา และคณะร่วมงานทอดกฐินของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
      เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
      และวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
                                                                                                                   
 
 
            นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบแนวทางการ
   จัดทำข้อมูลประกอบการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58 จังหวัดพังงา ในการฝึก
   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลประกอบการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 57/58
   แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่
   25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
                                                                                                                  
 
                 นายยรรยง วัฒนศรี เกษตจังหวัดพังงา "เร่งสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีขย์จากทะลาย  
    ปาล์ม" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตามนโยบายคณะรักษา
     ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จัดอบรมถ่ายทอด
     เทคโนโลยีสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์ม จำนวน 10 ตัน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 57
     ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
                                                                                                    
 


 
                                                                                                
 
พังงา บริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน 05 มิ.ย 57  
เกษตรพังงา แนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง   10 ก.พ 57  
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 ก.พ 57
พังงา ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการยางพาราทั้งระบบ
   ปี 2557    18 ม.ค 57
เกษตรกรชาวสวนยางพังงา รับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ตามโครงการแก้ไขปัญหา 
   ยางพาราทั้งระบบ ปี 57 แล้ว สามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้าน    23 ม.ค 57
 
 
                                                                            
 
 
ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
ประจำเดือนเมษายน 2557 
ประจำเดือนมีนาคม 2557  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   
ประจำเดือนมกราคม 2557   
ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2556
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

             
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด 7 ตุลาคม 2557 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 7648 1466, 0 7648 1467   โทรสาร 0 7648 1466    E-mail : phangnga@doae.go.th