วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
 
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
 
 
วันที่ 27 เมษายน 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดอบรมเพือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะบริหารจัดการและเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยว
วิถึเกษตรและตลาดเกษตรกร จังหวัดพังงา ปี 2559 ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  

                                                                                      


 
 
  
วันที่ 25 เมษายน 2559  
       -นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย
ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
       -สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดพังงา ฝึกอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
       -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่
กับกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง

                                                                                                      
 
 
   วันที่ 22 เมษายน 2559
    
- ตลาดเกษตรจังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 06.00-12.00 น. ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ยังคงคึกคักและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร
เกษตรกรจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง และในทุกๆ นัด นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา
ได้เยี่ยมเยียน พบปะสอบถามปัญหาอุปสรรคกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่นำ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและช่วยแก้ไขปัญหา สำหรับวันนี้มีร้านจำหน่าย จำนวน
37 ร้าน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น จำนวน 87,200 บาท
    - นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรที่นำผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนพัฒนาและยกระดับตลาดเกษตรกร
โดยให้ผู้ค้าทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและมีความรู้สึกว่าตลาดเป็นของ
เกษตรกรทุกคนจะได้ช่วยกันพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
    - เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรระดับจังหวัด ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มยุวเกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมภูงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
                                                                                                            


 
 

     วันที่ 19 เมษายน 2559
   -
นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
    เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด และอำเภอ ในการดำเนินงานโครงการ
    ยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
    โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน
    ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
  - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามการดำเนินงาน Zoning อำเภอกะปง
    และอำเภอทับปุด
  - กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการระบาดของศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร อำเภอกะปง
    และอำเภอทับปุด

                                                                                                               

 

นายสมชาย  บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา และนายเชาวรัตน์  ทองญวน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การอบรมเกษตรกร
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 6
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

                                                                                                 

 


                                                                                 
 
     

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
           พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                                
 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
   พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  26 เม.ย. 59 
เกษตรพังงา เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group  22 เม.ย. 59   
 
 
 
 
  
                                                                                                                               

             
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
 
<<อัพเดทล่าสุด 28 เมษายน 2559 >>