วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
                    
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
 
 
  

       นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
   บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดพังงา ในวันที่ 12 กันยายน 2559
   ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
   ในปี 2559 และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดพังงา ปี 2560

                                                                                                            


 
 
     

        วันที่ 25 สิงหาคม 2559  นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ
   นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริม
   การเกษตร ในโอกาสมาติดตามงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงา ณ สำนักงานเกษตร
   จังหวัดพังงา


 
 
      
                 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา
   และนายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
   การประกวดศูนย์จัดการพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 25569 นำโดย นายปัญญา ประดิษฐสาร
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสนชัย เพ็ชรพรหม นักวิชาการส่งเสริม
   การเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี
   และนางพรทิพย์ สมวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริม
   เทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้สอบถามและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
   เพื่อประกอบการประกวด และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
   บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง

                                                                                                 


 

นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพังงา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

                                                                                                


 
 

  นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแฟร์จังหวัดพังงา
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา
โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงานผลการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตรและการแข่งขัน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบเงินรางวัล
และประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขันด้วย                                                                                                                              
 

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ 
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานวันถ่ายทอด (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  มีเกษตรกรเข้าเรียนรู้
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน  จำนวน 125 ราย
      
                                                                                                        

 
 

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายคนิต ลิขิตวิทยายุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ
อำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์
เกษตรจังหวัดพังงา และนายชาติ คงรื่น เกษตรอำเภอท้ายเหมือง รายงานผลการดำเนินงาน
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการและพนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ
                               
        
                                                                                                        
 
 
 
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
    ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลัง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4
ส่งให้จังหวัดทุกวัน
    พฤหัสบดี ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e-mail เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมต่อไป       
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
           พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
           ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                                
 
พังงา  ติวเข้มเกษตรกรยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมันรองรับการเปิดตลาดการค้า
    รูปแบบแปลงใหญ   
11 พ.ค. 59
พังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้
    เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
   11 พ.ค. 59 
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
    พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  26 เม.ย. 59 
เกษตรพังงา เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group  22 เม.ย. 59   
 
 
  
                                                                                                                               

             
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
 
<<อัพเดทล่าสุด 16 กันยายน 2559 >>