วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
 
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
รายงานการเงินประจำปี 2562
แผ่นพับข้อมูล ปี 2562
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2562
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2561
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2560
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2558
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ดอข่า 50ปี 2561 
ข้อมูลข้าวไร่ดอกข่า ปี 2560
 
 
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลิงพังงา
ราคายางพาราประจำวัน
++ บอกข่าว ++


  

 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2563

  นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายวินัย อินทอง หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผล
กระทบจากวิกฤติ COVID-19  ณ แปลงสับปะรด บริเวณ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วท่ง จ.พังงา

                                                                                         อ่านต่อ...

 
 
 
วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายประคอง  อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด
และอำเภอ จำนวน77 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
 
                                                                       อ่านต่อ ...

 
วันที่ 3 มีนาคม 2563

นายโชคนรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายประคอง อุสาห์มัน
เกษตรจังหวัดพังงา รองประธานคณะกรรมการฯ นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เลขานุการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

                                                                         อ่านต่อ ...


 
 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นำโดย นายบุญฤทธิ์ คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมี นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา
และนายวินัย อินทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพบปะและให้แนวคิด
ในการดำเนินงาน

                                                                                             อ่านต่อ ...
 

                                                                                

 
- ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน 
- คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
 
-สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราว
  (รายเดือน) 21 ต.ค. 62
- รายงานประจำปี 2561
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์ พ.ศ. 2557
- รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  10 ต.ค. 61
- โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
          * พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
          * ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                               
 
- จิตอาสา เกษตรพังงา ร่วมใจต้านภัยโควิท     2 เม.ย 63
- เอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก. กะปง แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบ  13 ก.พ 61

.
  
                                                                                                                               

 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<4 กุมภาพันธ์ 2563 >>