วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
   เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
    (Zoning) จังหวัดพังงา  
     พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
     ชุดดินจังหวัดพังงา
ข้อมูลการเกษตร ประจำปี 2557
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
 
                 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 8
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
    เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี นายสมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรรายงาน
    เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    เหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้  จำนวน 310 คน 
     มีจุดเรี่ยนรู้ จำนวน 14 จุด     
                                                                                                                     
 
                        นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานในการอบรม
     การจัดทำเว็บไซต์แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
     จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา
    สู่ความเป็น Smart Officer
                                                                                               
 
                        นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ตรวจเียี่ยมตลาดเกษตร
          จังหวัดพังงา ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา
          ซึ่งกำหนดจัดในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 06.00 - 12.00 น. มีเกษตรกรนำ
          ผลผลิตไปจำหน่าย ประมาณ 90 กว่าร้าน ซึ่งมีผู้สนใจมาจับจ่ายไปซื้อของอย่าง
           คึกคักเช่นเดียวกับวันศุกร์ที่ผ่านมา
                                                                                                       
 
                     นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการจัดงาน
        คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับโครงการกระบวนการมีส่วนร่วม
        ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ร.ร.วัดปัจจันตคาม
        ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัด
       พังงา กล่าวรายงาน และมีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ 329 ราย
                                                                                                           
 
             จังหวัดพังงา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาึคีระดับจังหวัด
       ได้แก่ สภาเกษตรกร พัฒนาชุมชน ตรวจบัญชีสหกรณ์ อุตสาหกรรม สาธารณสุข ธ.ก.ส.
       และตัวแทนวิสาหกิจชุสชนร่วมกันดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
      ในวันที่ 24,25,27,30 มีนาคม 2558 เพื่อค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่
      ประจักษ์ เพื่อเชิดชู และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นแบบอย่างแก่วิสาหกิจ
      ชุมขนชนอื่นฯ ผลการคัดเลือกอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนขนมอบ (ซาลาเปาสอดไส้)
      ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
                                                                                         
                                                                                                                 
             นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่า
      ราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา โดยเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้า
      ผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรไปจำหน่ายโดยตรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
      ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมี นายเชาวรัตน์ ทองญวน นักวิชาการ
      ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา นำชม
      มีผู้ซื้อสินค้าอย่างคับคั่ง ร้านค้าทั้งหมด 80 กว่าร้าน จำหน่ายสินค้าได้ 219,500 บาท
      ซึ่งกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
                                                                                                        


 
                                                                                                
 
นำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพังงา ปี 2558  18  พ.ค. 58   
พังงา เฟ้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 58  3 เม.ย 58   
พังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ร่วมกับโครงการส่งเสริมกระบวนการ
   มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด   26 มี.ค 58   
เริ่มแล้ว ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา 3 มี.ค 58   
พังงา บูรณาการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร
พังงา จับมือศูนย์ฯ ผึ้งชุมพร เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
พังงา เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
พังงา ระดมสมองพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่ Smart Product  
พังงา สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
อภิชัย ช่วยสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม 
 
                                                                            
 
 
ประจำเดือนมกราคม 2558   
ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนตุลาคม 2557
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

             
 
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด 2 เมษายน 2558 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 7648 1466, 0 7648 1467   โทรสาร 0 7648 1466    E-mail : phangnga@doae.go.th