วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
 
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2560
 
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลิงพังงา
ราคาข้าวประจำวัน
ราคายางพาราประจำวัน
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
 
 
วันที่ 13  มีนาคม 2561

       นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาดำเนินการจัดการ
อบรม ถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยววิถีเกษตรไปสู่เกษตรกร โดยมี นายนิพนธ์ สุขสะอาด
เกษตรจังหวัดพังงาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกษตร"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มุ่งเน้นการสร้างงานและกระจายรายไดเข้า
สู่ชุมชน โดยการบูรณาการกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ผู้เข้าร่วม จำนวน 40 ราย
ณ วิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อแสน หมู่ที่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

                                                                                                                 อ่านต่อ ...


 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประสงค์ ประไพตระกูล เยี่ยมชมแปลงดำเนินการ
การจัดการศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยวิธีผสมผสานฯ โดยมี นายนิพนธ์ สุขสะอาด
เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
และนายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และหัวหน้าระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ
ซึ่งการเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมแปลงดำเนินการ การจัดการศัตรูมะพร้าว
(หนอนหัวดำ) อำเภอตะกั่วป่า และเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) อำเภอตะกั่วทุ่ง
และ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
                                                                                อ่านต่อ ...
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

     นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 7และ 8 และคณะ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพังงา
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดพังงา) ณ ห้องประชุม
สำนักงาน เกษตรจังหวัดพังงาและติดตามงานในพื้นที่ ณ แปลงใหญ่โคเนื้อ และแพะ
ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุดและเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอเมือง ตำบลทุ่งคาโงก และพื้นที่แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งคาโงก
อำเภอเมืองพังงา โดยมีเกษตรจังหวัดพังงา และหัวหน้าหน่วยงานร่วมทีมอย่างพร้อมเพรียง

                                                                                                                                                                                                       อ่านต่อ ...

 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
นายนิพนธ์  สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เร่งการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นประธานชี้แจงการดำเนินงานในการบูรณาการร่วมกันของ
จังหวัดพังงา ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

                                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ ...

 
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มปลูกข้าวไร่ดอกข่า กลุ่มผลิตภัณฑ์
บ้านบางนุ กลุ่มเกษตรกรชุมชนบางมรา-ตอตั้งและเครือข่ายและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย

                                                                            อ่านต่อ ...

 
 
 
วันที่ 24 มกราคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับประเทศ


                                                                                                                       อ่านต่อ ...
 
 
 
วันที่ 23 มกราคม 2561
พังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทับปุด หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามาเป็นประธานในพิธี นายนิพนธ์ สุขสะอาด
เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
ทางการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพื้นทและความต้องการของเกษตรกร
รวมถึงให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับการ
ตอบรับจากเกษตรกรมาร่วมงานเป็นอย่างดี มารับบริการ และมาร่วมงาน ประมาณ 358 คน

                                                                                                                          อ่านต่อ ...


          
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดอบรมผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร
ในตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา 3 หลักสูตร (หลักสูตรที่1) โดยมี นายบุญฤทธิ์ คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้นหนเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

                                                                                                                   อ่านต่อ ... 
 
วันที่ 11 มกราคม 2561
     นายนิพนธ์  สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เปิดการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติจาก
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง
มอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา การสัมมนา
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561
และนโยบายที่สำคัญๆ ของรัฐบาล ณห้องพิงกันโรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา


                                                                                                                                                                                           อ่านต่อ...

 
 
 


 
 
- รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
  ประจำเดือน กันยายน 2560
        17 พ.ย 60
- การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
  ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลัง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4
ส่งให้จังหวัดทุกวัน
  พฤหัสบดี ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e-mail เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมต่อไป       
- โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
          * พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
          * ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                               
 
- เอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก. กะปง แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบ  13 ก.พ 61
- กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
  30 ม.ค 61
- พังงา  ติวเข้มเกษตรกรยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมันรองรับการเปิดตลาดการค้า
  รูปแบบแปลงใหญ   
11 พ.ค. 59
- พังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้
   เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
   11 พ.ค. 59 
  
                                                                                                                               

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<อัพเดทล่าสุด 14 มีนาคม ์ 2561 >>