วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
   เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
    (Zoning) จังหวัดพังงา
     พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
     ชุดดินจังหวัดพังงา
ข้อมูลการเกษตร ประจำปี 2557
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
 
             นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่า
      ราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา โดยเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้า
      ผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรไปจำหน่ายโดยตรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
      ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมี นายเชาวรัตน์ ทองญวน นักวิชาการ
      ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพังงา นำชม
      มีผู้ซื้อสินค้าอย่างคับคั่ง ร้านค้าทั้งหมด 80 กว่าร้าน จำหน่ายสินค้าได้ 219,500 บาท
      ซึ่งกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
                                                                                                        
 
 
               นางอำพัน รุ่งแจ้่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม
        คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร
        ระดับจังหวัด โดยมี นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ทำหน้าที่เลขานุการ
        การประชุม ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
        เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูล
        วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
                                                                                                                  
     
           นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
    วิสาหกิจชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
    จังหวัดพังงา โดยมี นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ทำหน้าที่เลขานุการ
    การประชุม
                                                                                                             
 
 
              นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ
   ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร
    ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดพังงา
                                                                                                         
 
 
             นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
        การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นำโดย
        นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
        สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
        ณ แปลงไร่นาสวนผสมของ นายอภิวัฒน์ ช่วยสมบูรณ์ ม.4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
         จ.พังงา                
                                                                                                               
 
 
                   นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมประชุมกับ ธ.ก.ส. สาขาพังงา
    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน
    โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งขณะนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว
   14,008 ราย ธ.ก.ส. โอนเงินแล้ว 13,620 ราย และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
   รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ซึ่งส่งแผนการผลิตให้ ธ.ก.ส. แล้ว 477 ราย  ธ.ก.ส.
   จ่ายเงินแล้ว 70 ราย เงิน 6 ล้านเศษ และจะอนุมัติจ่ายสินเชื่ออีก 407 ราย
   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557                                              
                                                                                                        


 
                                                                                                
 
อภิชัย ช่วยสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม 14 ม.ค 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
ประจำเดือนมกราคม 2558   
ประจำเดือนธันวาคม 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนตุลาคม 2557
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

             
 
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 7648 1466, 0 7648 1467   โทรสาร 0 7648 1466    E-mail : phangnga@doae.go.th