วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
 
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
รายงานการเงินประจำปี 2562
แผ่นพับข้อมูล ปี 2562
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2561
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ดอกข่า 50 ปี 2561
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2560
ข้อมูลข้าวไร่ดอกข่า ปี 2560
 
 
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลิงพังงา
ราคาข้าวประจำวัน
ราคายางพาราประจำวัน
++ บอกข่าว ++


  

 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เวลา 07.00 น. นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ
และมอบของที่ระลึกให้แก่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

                                                                                                                                อ่านต่อ ...
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดพังงา
เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีเกษตร ผู้นำชม และเจ้าหน้าที่โครงการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ ดูงาน และส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม
กะทะทอง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
                                                                                                                        อ่านต่อ ...
 
 
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา
                                                                                                                      อ่านต่อ...
 


 
- ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน 
- คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
 
- รายงานประจำปี 2561
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์ พ.ศ. 2557
- รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  10 ต.ค. 61
- โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
          * พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
          * ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                               
 
- เอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก. กะปง แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบ  13 ก.พ 61

.
  
                                                                                                                               

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<6 สิงหาคม 2561 >>