วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
 
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2560
ข้อมูลข้าวไร่ดอกข่า ปี 2560
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลิงพังงา
ราคาข้าวประจำวัน
ราคายางพาราประจำวัน
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
 
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ COO
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561
(Chief of Operation) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
                                                                                                                     อ่านต่อ ...
 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ตอนบน
ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (Co-OP)
ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยม ีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด


                                                                                                      อ่านต่อ ...
 
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจัดงาน “ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา”  ณ บริเวณหน้า
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล
เป็นประธานในพิธี และนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน

                                                                                                                                                                                                                                                                           อ่านต่อ ...
 
 
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอท้ายเหมือง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน และนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน

                                                                                                                                                                                อ่านต่อ ...


 
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รวมทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำข้อมูลเอกภาพ ไม้ผลเศรษฐกิจ (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) ระดับจังหวัดครั้งที่ 2
ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลในแต่ละอำเภอ และนักวิชาการ
จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพังงา


                                                                                                 อ่านต่อ ...


 
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา นายเชาวรัตน์ ทองญวน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ และนายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประกวดโคเนื้ออำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2   ณ สนามหน้า
สถานีตำรวจภูธรทับปุด 

                                                                                                                                                                                      อ่านต่อ ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม เนื่องในโอกาสกรมส่งเสริม
การ เกษตรครบรอบ 50 ปี
                                                                                                      อ่านต่อ...
 


 
 
- รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
  ประจำเดือน กันยายน 2560
        17 พ.ย 60
- การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
  ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลัง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4
ส่งให้จังหวัดทุกวัน
  พฤหัสบดี ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e-mail เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมต่อไป       
- โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
          * พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
          * ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                               
 
- เอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก. กะปง แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบ  13 ก.พ 61
- กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
  30 ม.ค 61
- พังงา  ติวเข้มเกษตรกรยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมันรองรับการเปิดตลาดการค้า
  รูปแบบแปลงใหญ   
11 พ.ค. 59
- พังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้
   เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
   11 พ.ค. 59 
  
                                                                                                                               

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<อัพเดทล่าสุด 19 กรกฎาคม 2561 >>