วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2560
ข้อมูลข้าวไร่ดอกข่า ปี 2560
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอกะปง
อำเภอคุระบุรี
อำเภอทับปุด
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอเกาะยาว
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลิงพังงา
ราคาข้าวประจำวัน
ราคายางพาราประจำวัน
++ บอกข่าว ++


  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
 
 
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เมื่อเวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และ
ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2561 ในอัตราไร่ละ
1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นการลดภาระค่าครองชีพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา
สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด และสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง
                                                                                                                       อ่านต่อ...
 
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยข้อง ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อทำทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
                                                                                                                   
 
 
วันที่ 24 กันยายน 2561
นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กันยายน 2561 และประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และมอบประกาศนียบัตรให้แก่
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
                                                                                                         อ่านต่อ ...
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพังงา ปี 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนฯเพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี
และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจากทุกอำเภอ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
และระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน/จัดทำแผนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ปี 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายมานิตย์ เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา
เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ และให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าว

                                                                                     อ่านต่อ ...

 
 
- รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561    10 ต.ค. 61
- รายงานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
  ประจำเดือน กันยายน 2561    10 ต.ค. 61
- รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
  ประจำเดือน กันยายน 2560
       17 พ.ย 60
- การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
  ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลัง ปี 2558/59 มาตรการที่ 4
ส่งให้จังหวัดทุกวัน
  พฤหัสบดี ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e-mail เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กรมต่อไป       
- โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพังงา
          * พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
          * ชุดดินจังหวัดพังงา
                                                                                               
 
- เอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก. กะปง แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันเรียนจบ  13 ก.พ 61
- กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
  30 ม.ค 61
- พังงา  ติวเข้มเกษตรกรยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมันรองรับการเปิดตลาดการค้า
  รูปแบบแปลงใหญ   
11 พ.ค. 59
- พังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) สู่เกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้
   เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
   11 พ.ค. 59 
  
                                                                                                                               

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
<<อัพเดสล่าสุด 14 ธันวาคม 2561 >>