วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา : " เกษตรก้าวหน้า สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ "
โครงสร้างองค์กร
รายงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
 
สถานการณ์การเกษตร
 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สหกรณ์จังหวัดพังงา
 
เว๊บไซต์จังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดพังงา
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
เพลินเพลงพังงา
 
>> ราคาข้าวประจำวัน
>> ราคายางประจำวัน
 
++ บอกข่าว ++

ประชุมเกษตรอำเภอ
วันที่  30 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสนง.
เกษตรจ.พังงา

 
  

 
 
 
 
 
สถิติแวะชม(4 มี.ค48)
 
 
 
ff
                    
 
 
               นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
         งานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ โดยมี นายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร ผอ.สวท.พังงา
         เป็นวิทยากรในการอบรม  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
         เกษตรจังหวัดพังงา  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าอบรมทั้งสิ้น 20 ราย
                                                                                                               
 
 
                 นายเชาวรัตน์ ทองญวน ขับเคลื่อนนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
    คืนความสุขให้ประชาชน โดยตั้งโต๊ะรับเรือ่งร้องเรียน ปัญหาความต้องกานของเกษตรกร
    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  สำนักงานเกษตร
    จังหวัดพังงา                                                                 
 
 
               นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนรักษาความสงบแห่งชาติ
    (คสช.) คืนความสุขให้ประชาชน เร่งประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและ
    เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรในทุกอำเภอ
    ของจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
                                                                                                             
 
 
                นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายสมปอง อินทร์ทอง
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขต 8) เดินทางมาตรวจราชการ 
   Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บ้าน Smart Farmer
    ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นายสมพงษ์ พรผล เลขที่ 55/1 หมู่ 2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง
    จ.พังงา และบ้าน Smart Farmer ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา นางดวงกมล
    จำรูญศิลป์ เลขที่ 11/5 หมู่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
                                                                                                       
 
 
          นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายณัฐภูมิ สุขมล
    เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
    ระดับเขต พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาตำหนอน
    หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
                                                                                                                 
 
 
        นายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตรจังหวัดพังงา
       กล่าวเปิดและมอบแนวทางการดำเนินงาน Young Smart Farmer ระยะที่ 4 เมื่อวันที่
       24 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี Young Smart Farmer
       และเจ้าหน้าที่จากอำเภอต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 40 ราย
                                                                                                                
      
 
           นายเชาวรัตน์ ทองญวน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานสัมมนา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ MRCF โดยมี นายสมชาย บริพันธ์
  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และดร.สุดนัย เครือหลี
  อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) ชี้แจงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
  สวนปาล์มน้ำมันแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
   การเกษตรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย
                                                                                                             
 
 
                นายยรรยง วัฒนศรี เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติและมอบหมายให้
       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการด้านการเกษตร
       ในพิธีส่งมอบแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฝายน้ำล้น พร้อมระบบท่อ
       ส่งน้ำ โดยมีนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
       นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.พังงา กล่าวให้การต้อนรับ และนายกองค์การบริหารส่วน
       ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
       ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 


 
                                                                                                
 
พังงา บริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน 05 มิ.ย 57  
เกษตรพังงา แนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง   10 ก.พ 57  
ระวัง ! การเกิดอัคคีภัยจากภัยแล้ง   3 ก.พ 57
พังงา ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการยางพาราทั้งระบบ
   ปี 2557    18 ม.ค 57
เกษตรกรชาวสวนยางพังงา รับเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ตามโครงการแก้ไขปัญหา 
   ยางพาราทั้งระบบ ปี 57 แล้ว สามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้าน    23 ม.ค 57
 
 
                                                                            
 
 
ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
ประจำเดือนเมษายน 2557 
ประจำเดือนมีนาคม 2557  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   
ประจำเดือนมกราคม 2557   
ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2556
                                                                                                <<ย้อนหลังรายงานการประชุม>>
                                                      

สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพังงา
ดิน สถานการณ์การเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกษตร
น้ำ งานวิจัยด้านการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ห้องสมุดการเกษตร
พืช แหล่งรับซื้อและจำหน่าย เทคโนโลยีชาวบ้าน ปศุสัตว์
สาระน่ารู้ องค์กรและเครือข่ายเกษตร เดือนภัยเกษตร ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
ประมงและเพาะเลี้ยง  คำแนะนำการปลูกปาล์ม สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน งค์ความรู้เรื่องข้าว

<<อัพเดทล่าสุด16 กรกฎาคม 2557 >>
พัฒนาเว็บไซด์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา  624/1  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000
โทร. 0 7648 1466, 0 7648 1467   โทรสาร 0 7648 1466    E-mail : phangnga@doae.go.th